opc_loader

                                                            

                                                                                                                                                 

Freule en uw privacy

Freule Oldenzaal geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciele doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Freule Oldenzaal. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. U vindt de contact gegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Winkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van Shoptrader. Persoonsgegevns die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. 

Shoptrader heeft toegang tot u gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoptrader is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveilingsmaatregelen te nemen.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting en emailadressen af van Shoptrader. Shoptrader vewerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shoptrader heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shoptrader is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hier een voorbeeld:

Onze website maakt gebruik van Shoptrader, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Shoptrader. Shoptrader zal u naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de unsubcripe link. Als u hierop klinkt zult u geen email van onze website meer ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen. Uw persoonsgegevens worden door Shoptrader veilig opgeslagen. Shoptrader maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieen die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shoptrader behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie te delen met derden.

Payment processor

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.NL

Pay.NL vewerkt uw naam adres en woonplaatsgegevens en uw betaal gegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer. Pay.NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.Nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de diensverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen mbt de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.NL dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.Nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en Logistiek

Als u een bestelling bij Freule heeft geplaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Parcel.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Parcel.nl delen. Parcel.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Parcel.nl onderaannemers inschakelt, stelt Parcel.nl uw gegevens ook aan deze partijen te beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze facturatie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van Shoptrader. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd, verzonden en opgeslagen. Shoptrader heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Shoptrader is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shoptrader gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Freule gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Freule of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens , bijvoorbeeld uw ip-adres, webbrowser en besturingssysteem zijn geen persoons gegevens.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van freule vind je informatie over niewe items, aanbiedingen en actie. 

We versturen alleen nieuwsbrieven met toestemming van de ontvanger. De e-mailadressen van onze neiuwsbriefontvangers worden opgeslagen op de servers van Shoptrader. Om je aan te melden volstaat het om je e-mailadres in te voeren. 

Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beeindigen. Dwz: Je kunt je gegeven toestemming intrekken. Na het uitschrijven worden je persoonsgegevens binnen 14 dagen verwijderd.

VRAGEN M.B.T. PRIVACY

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage of verwijdering van je persoonsgegevens kun je richten aan: 

Info@freuleoldenzaal.nl

Of per post aan:

Freule 

t.a.v. E. Boerman

Bisschopstraat 20

7571CZ Oldenzaal